การปูกระเบื้องกันความร้อน (Insulation Tile)

การปู Solar slab เพื่อกันร้อน

** ทรายละเอียดต้องแห้งสนิท (Absolutely Dried Fine Sand)
*** ผสมเซลล์ฟลินท์โคทในจำนวนพอเหมาะแทนน้ำ (ADD Shell Flintcoat # 3 to desired stiffness)

การปูกระเบื้อง SOLAR slab โดยใช้ปลอกแหวน

การปูกระเบื้อง SOLAR slab โดยไม่ใช้ปลอกแหวน

การปู Solar slab เพื่อจัดสวนลอยฟ้า

Call Now Button